Naše škola je zapojena do grantového projektu Pedagogické fakulty UK v Praze, který je zaměřen na vzdělávání výchovných poradců.

Cíl projektu

Cílem projektu je výrazná inovace programu vzdělávání výchovných poradců, realizovaného na PedF UK – katedře psychologie a jeho realizace pro minimálně 45 vybraných učitelů základních a středních škol Středočeského kraje. Účastníci získají v rámci tohoto projektu vzdělání požadované pro kvalifikovanou práci výchovného poradce, které vyplývá z požadavků stanovených vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Vzdělávací program vychází z dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním výchovných poradců na PedF UK, katedře psychologie /od roku 1993/.

V rámci projektu bude nabízen inovovaný vzdělávací program, který akcentuje podporu kompetencí budoucích výchovných poradců v oblasti kariérového poradenství a volby další vzdělávací dráhy žáků, věnuje zvýšenou pozornost specifikům péče o žáky – cizince a vybaví výchovné poradce dostatečným teoretickým zázemím i praktickými dovednostmi v oblasti nejen diagnostiky, ale i intervence na poli sociálního klimatu třídy a školy. Vhodná intervence a péče o sociální prostor školy se pak odrazí ve vlastních sociálních kompetencích žáků.

Vzdělávací program je koncipován jako 250 hodinový, je rozdělen do 11 tematických výukových bloků, které budou realizovány na 9 třídenních seminářích. V průběhu druhého roku studia budoucí výchovní poradci absolvují také týdenní stáž v pedagogicko- psychologické poradně, která jim umožní nastartovat bližší spolupráci s poradenskými zařízeními v dané lokalitě. Pro podporu samostudia budoucích výchovných poradců bude využíváno aplikace Moodle, která umožní e-learningovou formu výuky. (zdroj: http://userweb.pedf.cuni.cz/wp/vp/)